Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

1.Formålsparagraf: Freemeteo er en vejrberetnings hjemmeside. Den stiller vejrudsigter og relaterede oplysninger til rådighed. Eksempelvis: “personlige vejrudsigter og varskoninger, til dets brugere”. Det er I øjeblikket gratis for alle at benytte sig af Freemeteo, dog forbeholder Freemeteo sig retten til, på et hvilket som helst tidspunkt; at ændre adgangsbetingelserne til denne hjemmeside og de tjenester der tilbydes. Hvis dette er tilfældet vil Freemeteo på forhånd advisere alle registrere brugere, for at give dem mulighed for at abonnere på Freemeteo. Det er hermed Freemeteos ret til – på et hvilket som helst tidspunkt – at ændre, rette eller nedlægge et hvilket som helst aspekt eller indslag/artikel på hjemmesiden. Hermed også, men ikke begrænset til indhold, tidsrum for tilgængelighed og udstyr der matte skulle bruges for, at få adgang til, eller benyttelse af denne hjemmeside.

2.Copyright: Denne hjemmeside indeholder ophavsbeskyttet materiale, varemærker/firmamærker og anden navnebeskyttet information, inklusiv, men ikke begrænset til tekst, software, billeder og grafik. Freemeteo er eneejer af det udgivne materiale og af alle forstandsmæssige rettigheder samt andre ejer rettigheder deraf. Alle rettigheder er hermed forbeholdt Freemeteo. Af denne grund er det forbudt for brugere af denne hjemmeside at sælge, kopiere, ændre, reproducere, gengive på ny, loade, transmittere eller distribuere på nogen måde der helt eller delvist er Freemeteos materiale uden skriftlig samtykke fra Freemeteo. Dette er dog undtaget de der laver en backup til personligt brug uden at ændre på, eller slette information om oprindelig kilde.

3.Ansvarsfraskrivelse:

A. Brugerne erkender at brugen af Freemeteo, sker på eget initiativ og derfor på eget ansvar. Freemeteo, dets samarbejdspartnere og dets tjeneste leverandører garanterer ikke for, at hjemmesiden er fri for fejl, og at de vil blive rettet eller at hjemmesiden ikke bliver forstyrret. Endvidere giver Freemeteo ingen garanti for resultater der er tilvejebragt på hjemmesiden, eller at informationer stillet til rådighed – især I forhold til nøjagtighed og pålidelighed såvel som enhver andet servicetilbud der tilbydes.

B. Informationen og de forskellige tjenester Freemeteo tilbyder, er på en “som det er” basis uden garanti af nogen art; hverken udtrykkelig eller indirekte, inklusiv men ikke begrænset til enhver form for garanti af titel, information, tjenester eller produkter tilbudt gennem Freemeteo og enhver antydet garanti for salgbarhed, egnethed til et specielt formal eller ukrænkelighed.

C. Den information man finder på Freemeteo skal ikke fortolkes af brugerne som råd eller tilskyndelse til at foretage en aktivitet eller ikke. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for brugernes tolkning af information de finder på hjemmesiden. De kan heller ikke holdes ansvarlige for de handlinger brugerne foretager sig som et resultat af den information de har erhvervet sig på denne hjemmeside.

D. Freemeteo kan ikke gøres ansvarlig for skader eller uheld der er et resultat af enhver forstyrrelse, fejl, unøjagtighed eller sletning af tjenester på siden. Endvidere kan Freemeteo ikke holdes ansvarlig for ydeevne eller mangel på same, forsinkelse i drift eller transmission, fejl på kommunikations linjer og data-virus overført til tjenesten som følge af brugernes adgang til Freemeteo eller anden side linket til Freemeteos sider. Ej heller tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret tilgang til, ændring af eller brug af arkiver/fortegnelser baseret på kontraktbrud, forvoldt skade, uagtsomhed eller anden handling. Denne ansvarsbegrænsning strækker sig til og inkluderer enhver skade som måtte opstå ved downloadning af materiale der findes på Freemeteo eller andre sider linket til dennes.

E. Denne ansvarsfraskrivelse gælder al information eller tjenester tilbudt brugeren af denne hjemmeside eller gennem enkel adgang til en hvilken som helst af Freemeteos sider eller ved at følge en speciel efterspørgsel (inkluderet men ikke begrænset til personlige vejrvarsler og vejrudsigter og varskoninger pr. e-mail).

4.E-mail varskoninger/varsler: Ved at abonnere på Freemeteos email-varslings service, erklærer brugeren sig indforstået med at modtage varslings servicen starter I løbet af syv (7) dage. Information, produkter og tjenester tilbydes på et “som det er” og “er tilgængeligt” – basis. Dette kan tilbydes med nedsat hyppighed og kan indstilles i perioder. Freemeteo forbeholder sig udtrykkeligt til retten til at suspendere og afslutte abonnementer på et hvilket som helst tidspunkt uden nogen som helst forudgående advarsel og forklaring. Alle ejendomsrettigheder, inklusiv copyright i indholdet som vises på email-varsler hører til Freemeteo. Alle rettigheder er hermed reserveret.

5.Udstyr: Det er brugerens ansvar alene at erhverve og vedligeholde alt udstyr der behøves for at logge på og benytte hjemmesiden (f.eks. telefonlinjer og computer hardware osv.).Freemeteo forbeholder sig retten til – på et hvilket som helst tidspunkt - at ændre på hvilket udstyr der er nødvendigt for at logge på og bruge siden. Alle tredje parts udgifter og gebyrer (Internetopkobling osv.) der måtte skulle betales, skal stå for brugers egen regning.

6.Links til andre sider : Freemeteo indlemmer links til andre hjemmesider. Freemeteo udøver ikke og er ikke i nogen stand til, at ændre eller føre kontrol over tilgængelighed, indhold, beskyttelse af personlig data, overtrædelse af mulig copyright, kvalitet og kvantitet af informationer og tjenester der tilbydes af disse sider. Brugere skal kontakte disse andre sider hvis der opstår et eller flere problemer under deres besøg på de føromtalte hjemmesider. Freemeteo støtter ikke disse hjemmesider eller er på nogen måde ansvarlige for disses indhold.

7.Annoncering: Freemeteo udgiver annonceringsmateriale og indeholder ofte links til annoncørens hjemmeside. Freemeteo udøver ikke, og er ikke i stand til, at udøve nogen form for kontrol over indholdet i disse annoncer, bannere eller "pop-up" annoncer, personlig data beskyttelse og mulig brud på copyright. Brugerne skal henvende sig til annoncørerne hvis der påstår et problem under deres besøg på disse sider. Freemeteo støtter ikke på nogen måde, eller er ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet på annoncørernes hjemmesider eller i deres annoncer. Endvidere kan Freemeteo ikke holdes ansvarlig for kommunikation, som brugeren har med tredjepart – tjenesteudbydere der annoncerer gennem eller linker til Freemeteo. Heller ikke for kommercielle aftaler der matte komme af denne kommunikation.

8.Tredjeparts indhold: Freemeteo kan komme til at lægge informationer, data, tekster og grafik, ud på hjemmesiden der er sendt ind af brugerne. Dette materiale, der er lagt ud offentligt eller sendt privat, forbliver forfatterens ansvar. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig for fejl på, og/eller udeladelser som dette materiale kan have, eller enhver skade som brugeren måtte lide under benyttelsen af dette materiale. Freemeteo kan ikke holdes ansvarlig; og bruger samtykker i, ikke at publicere uanstændigt, vulgært, pornografisk, fornærmende og stødende materiale, og heller ikke materiale der er ærekrænkende, fornærmende og groft angribende på den private eller offentlige rettigheder, brud på ophavsretten eller på anden måde ulovlig. Oven i det, kan Freemeteo ikke gøres ansvarlig for, og brugerne samtykker i ikke at udgive nogen som helst vulgær, uanstændigt, fornærmende materiale, heller ikke materiale der på nogen måde er ærekrænkende, fornærmende og groft angribende på private eller offentlige rettigheder, brud på ophavsretten eller på nogen anden måde ulovlig. I tillæg til dette kan Freemeteo ikke gøres ansvarlig for materiale der: “opfordrer til og billiger kriminelle handlinger, der giver civilerstatningspligt eller anden brud på loven. Brugerne af hjemmesiden samtykker i, at de forstår og godkender at Internettet er internationalt og derfor vil respektere og følge de regler og love, der må være i de pågældende lande.

9.Overvågning: Freemeteo har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at afvise eller fjerne materiale der er sendt til eller lagt ud på denne hjemmeside. Freemeteo har retten til, at fjerne alt materiale, som de efter skøn mener, er et brud på forskrifterne, eller på anden måde er upassende.

10.Skadesløsholdelse: Brugerne samtykker i, at forsvare og holde Freemeteo og dets ejer, ansatte, samarbejdspartnere eller agenter skadesløse overfor ethvert krav, krav, skader, tab, udgifter, (inkl. advokatsalær osv.) som måtte opstå ved brug af hjemmesiden.

11.Data beskyttelse: Der er visse tilfælde hvor brugeren bliver bedt om at udlevere personlige oplysninger for at gøre det lettere. Disse oplysninger bruges af Freemeteo og Freemeteo vil ikke udlever disse oplysninger til tredjepart. For yderligere detaljer om brugen af disse oplysninger henvises der til vores: lov om privatlivsforhold.

12.Ændrede brugervilkår: Freemeteo har ret til på et hvilket som helst givet tidspunkt at ændre eller modificere de brugervilkår der gælder for denne hjemmeside, enten helt eller delvist, med eller uden foregående varsling. Benytter man hjemmesiden efter følgende ændringer eller modifikationer af brugervilkårene, betragtes det som om man har godkendt sådanne ændringer.

13.Diverse: Disse retningslinjer for brug grundlægger hele aftalen mellem parterne, mht. brugen af Freemeteo. Den overgår alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler af sådanne. Ingen frafald fra enhver part efter et brud på aftale, eller hvor aftaler ikke er overhold. Ingen opgivelse eller frafald af aftalen fra enhver part, eller et brud på aftale eller hvor aftale ikke er blevet holdt, betyder ikke opgivelse eller frafald af forudgående eller efterfølgende brud eller fejl. Deloverskrifterne er lagt ind for, at gøre siden mere brugervenlig og påvirker ikke tolkningen af brugervilkårene.

14.Mangfoldighed: Selvom en klausul i denne aftale bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, skal dette ikke påvirke legaliteten, gyldigheden eller håndhævelsen af alle de andre klausuler I denne aftale.

15.Sprog: Denne aftale er lavet på engelsk. I tilfælde af en konflikt mellem den engelske tekst og en hvilken som helst oversættelse af denne, er det den engelske version der gælder.

16.Anvendelig lov – Jurisdiktion/retskreds: Disse vilkår skal styres og fortolkes efter græsk og europæisk lovgivning og hører til Hellas’ jurisdiktion/retskreds i Athen.